Terms & Conditions

Zasady i warunki

I. Zakres stosowania

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich przypadków wynajmu pokoi hotelowych w celach zakwaterowania oraz do wszelkich dalszych usług świadczonych przez hotel swoim klientom.

2. Podnajem udostępnianych pokoi w celach innych niż związane z zakwaterowaniem wymaga uprzedniej pisemnej zgody hotelu.

3. Warunki klienta mają zastosowanie tylko wtedy, gdy były one przedmiotem wcześniejszej pisemnej zgody.

 

II. Zawarcie umowy, strony umowy, ograniczenie odpowiedzialności umownej i termin przedawnienia

1. Umowa o zakwaterowanie staje się skuteczna z chwilą przyjęcia przez hotel zapytania o rezerwację złożonego przez klienta. Hotel może, według własnego uznania, potwierdzić rezerwację pokoju na piśmie.

2. Stronami umowy są zarezerwowany hotel, zwany dalej "Hotelem", oraz Klient. Jeżeli osoba trzecia złożyła zamówienie w imieniu klienta, osoba trzecia i klient są odpowiedzialni jako dłużnik solidarny hotelu za wszystkie zobowiązania wynikające z umowy o świadczenie usług hotelarskich.

3. Hotel ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania wynikające z umowy o zakwaterowanie. W przypadku uchybień w dziedzinach nie typowych dla jego działalności, odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona do przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania hotelu.

4. Wszelkie roszczenia klienta wobec hotelu przedawniają się po upływie sześciu miesięcy.

5. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności i terminy przedawnienia obowiązują również na korzyść hotelu w przypadku naruszenia obowiązków przedumownych lub pozytywnego naruszenia umowy.

 

III. Wykonania, stawki, płatności, potrącenia

1. Hotel jest zobowiązany do utrzymywania zarezerwowanych przez klienta pokoi oraz do świadczenia wspólnie uzgodnionych usług.

2. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zarezerwowane pokoje oraz za inne uzgodnione usługi. Dotyczy to również wszelkich usług świadczonych przez hotel lub wydatków dokonanych przez hotel na zlecenie klienta na rzecz osób trzecich.

3. Uzgodnione stawki zawierają podatek VAT. Podwyżki podatku od wartości dodanej ponosi klient. Jeśli okres pomiędzy zawarciem umowy a jej realizacją przekroczy cztery miesiące, hotel może podwyższyć uzgodnione w umowie stawki w rozsądnym zakresie, jednak nie więcej niż o 10%, jeśli ogólnie obowiązujące stawki za takie usługi zostały podwyższone.

4. Hotel może również dostosować uzgodnione stawki, jeśli po zawarciu umowy wyrazi zgodę na zmiany, o które poprosi klient, np. zmianę liczby zarezerwowanych pokoi hotelowych, długości pobytu lub usług hotelowych, które mają być świadczone.

5. Każda faktura wystawiona przez hotel bez wskazania terminu płatności jest płatna bez potrąceń w terminie 10 dni od daty jej otrzymania. Hotel ma prawo w każdej chwili zadeklarować wymagalność swoich naliczonych należności i zażądać ich niezwłocznej zapłaty. W przypadku zwłoki w płatności hotel jest uprawniony do naliczenia odsetek w wysokości 5% powyżej podstawowej stopy procentowej. Każda ze stron, hotel i klient może żądać niższej lub wyższej kwoty odszkodowania.

6. Z uwagi na prawo o podróżach zorganizowanych hotel ma prawo żądać odpowiedniej zaliczki lub zabezpieczenia w momencie zawarcia umowy lub później. Wysokość i terminy płatności zaliczki lub zabezpieczenia zostaną uzgodnione w umowie.

7. Klient może wyrównać lub zmniejszyć roszczenie Hotelu tylko w przypadku roszczenia bezspornego lub prawnie wiążącego.

 

IV. Rezygnacja przez klienta (odwołanie, brak okazania)

1. Odstąpienie klienta od zawartej umowy wymaga pisemnej zgody hotelu. Jeśli hotel nie potwierdzi pisemnie odstąpienia od umowy przez klienta, uzgodniona w umowie stawka musi być w pełni zapłacona, nawet w przypadku, gdy klient nie korzysta z usług wynikających z umowy. Nie dotyczy to przypadków niewykonania świadczenia przez hotel lub innych przypadków, w których zawinił hotel.

2. Jeżeli hotel i klient uzgodnią umownie termin bezpłatnego odstąpienia od umowy, klient może odstąpić od umowy do tego terminu bez konieczności wnoszenia przez hotel roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie. Prawo klienta do odstąpienia od umowy wygasa, jeśli nie skorzysta on z prawa odstąpienia na piśmie w uzgodnionym terminie, z wyjątkiem przypadków niewykonania świadczenia przez hotel lub innych przypadków, w których wina leży po stronie hotelu.

3. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta bez uprzedniego powiadomienia i bez porozumienia z hotelem, należy uiścić pełną opłatę rezerwacyjną. 4. 4. Hotel może wedle własnego uznania zażądać od klienta zryczałtowanego odszkodowania za poniesione szkody. Następnie klient jest zobowiązany do zapłacenia 90 % uzgodnionej umownie stawki za zakwaterowanie ze śniadaniem lub bez śniadania, 70 % za pół-wyżywienie i 60 % za pełne wyżywienie. Klient ma prawo do udowodnienia, że hotel nie poniósł żadnych szkód lub że szkody poniesione przez hotel były niższe od kwoty, za którą został obciążony.

 

V. Rezerwacja przez hotel

1. Jeżeli klient ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy w określonym terminie, hotel ze swojej strony ma prawo odstąpić od umowy w tym terminie, jeżeli inni klienci złożyli wnioski o rezerwację zarezerwowanych pokoi, a klient nie zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy na żądanie hotelu.

2. Hotel jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli w uzgodnionym terminie nie została wpłacona zaliczka, nawet po wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu płatności w związku z zawiadomieniem o odmowie.

3. Ponadto hotel ma prawo do nadzwyczajnego odstąpienia od umowy z przyczyn materialnie uzasadnionych, takich jak siła wyższa lub inne okoliczności, za które hotel nie ponosi odpowiedzialności i które uniemożliwiają wykonanie umowy; jeżeli pokoje zostały zarezerwowane z wprowadzającymi w błąd lub fałszywymi informacjami dotyczącymi istotnych faktów, takich jak tożsamość klienta lub cel pobytu; lub jeśli hotel ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że korzystanie z usług hotelowych może zagrozić niezakłóconej działalności gospodarczej, bezpieczeństwu lub reputacji w społeczeństwie, bez możliwości przypisania ich do sfery kontroli lub organizacji hotelu; w przypadku naruszenia postanowień punktu I. punkt 2., patrz wyżej.

4. Hotel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku uzasadnionego odstąpienia od umowy przez hotel, klientowi nie przysługują żadne inne roszczenia odszkodowawcze. 

 

VI. Dostępność pokoju, dostawa i zwrot

1. Klient nie nabywa prawa do korzystania z określonych pomieszczeń.

2. Zarezerwowane pokoje nie są dostępne dla klienta do godziny 15:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. Klient nie nabywa prawa do wcześniejszej dostępności zarezerwowanych pokoi.

3. Pokoje muszą być opuszczone i udostępnione w hotelu najpóźniej do godziny 12:00 w uzgodnionym terminie wyjazdu. Następnie hotel może naliczyć 50 % pełnej stawki za nocleg (cena katalogowa), jeśli klient opuści pokój później niż ustalono w umowie, ale nie później niż do godziny 18:00 lub 100 %, jeśli klient opuści pokój później niż do godziny 18:00.

 

VII. Odpowiedzialność Hotelu

1. Hotel odpowiada za swoje obowiązki wynikające z umowy z zachowaniem należytej staranności przez ostrożnego biznesmena. Jego odpowiedzialność jest jednak ograniczona do przypadków uchybień w dziedzinach nie typowych dla jego działalności, szkód, szkód następczych lub innych zakłóceń w świadczeniu usług, które wiążą się z umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem hotelu. W przypadku wystąpienia braków lub innych zakłóceń w świadczeniu usług hotelowych, hotel dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki podjąć działania naprawcze po otrzymaniu informacji o nich lub po zgłoszeniu sprzeciwu przez klienta. Klient jest zobowiązany do udzielenia stosownej pomocy w działaniach naprawczych w celu zminimalizowania ewentualnych szkód.

2. Za rzeczy ruchome i rzeczy osobiste klienta wniesione do hotelu, zgodnie z przepisami prawa, hotel ponosi odpowiedzialność do wysokości stokrotności ceny pokoju, maksymalnie 3.000,00 EUR. W przypadku gotówki, papierów wartościowych lub innych przedmiotów wartościowych do 750,00 EUR. Gotówka, papiery wartościowe lub inne przedmioty wartościowe mogą być przechowywane w hotelowym sejfie lub pokoju do maksymalnej wartości 25.000,00 EUR. Hotel zdecydowanie zaleca korzystanie z tego udogodnienia. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wygasają, chyba że klient bez zbędnej zwłoki powiadomi hotel o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu zgodnie z § 703 niemieckiego kodeksu cywilnego.

3. Nieograniczona odpowiedzialność cywilna hotelu regulowana jest przez przepisy ustawowe.

4. Jeżeli klient otrzyma miejsce parkingowe na parkingu hotelowym lub w garażu parkingowym, nie zawiera się umowy o przechowaniu, nawet jeśli pobierana jest opłata. Prowadzący hotel ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa i zgodnie z przepisami ustawowymi. Hotel nie ponosi odpowiedzialności ani za pojazdy mechaniczne zaparkowane lub manewrowane na terenie hotelu lub parkingu, ani za ich zawartość, jeśli szkoda jest spowodowana nieumyślnym naruszeniem obowiązków, co nie jest obowiązkiem kardynalnym. Obowiązki kardynalne to wszystkie istotne zobowiązania umowne, których wypełnienie jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania umowy i na których partner umowy może regularnie polegać. Odpowiedzialność za szkody fizyczne dotyczące życia, ciała lub zdrowia nie jest ograniczona przez niniejszy paragraf.

5. Pobudki są wykonywane przez hotel z największą starannością. Roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

 

VIII. Prywatność

Grupa Leonardo Hotels respektuje poufność danych osobowych swoich klientów. W żadnym wypadku nie ujawnimy danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, chyba że przekażemy imię i nazwisko klienta, adres e-mail lub informacje o karcie kredytowej do wybranego przez Państwa hotelu lub jeśli ujawnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo. Zastrzegamy sobie jednak prawo do ujawnienia danych osobowych naszym stowarzyszonym spółkom grupy (w Unii Europejskiej lub poza nią), w tym pracownikom stowarzyszonych spółek grupy oraz godnym zaufania przedstawicielom i agentom, którzy muszą mieć naszą zgodę na dostęp do tych danych osobowych w celu realizacji naszych usług zgodnie z życzeniem naszych klientów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy również o zapoznanie się z naszą polityką prywatności i plików cookie.

 

IX. Dalsza korespondencja

Wypełniając swoją rezerwację, wyrażasz zgodę na otrzymanie

1. e-mail, wysłany do Ciebie po zakończeniu procesu rezerwacji, zawierający wszystkie istotne szczegóły dotyczące Twojej rezerwacji, oraz

2. Po pobycie w jednym z naszych hoteli możemy wysłać Ci wiadomość e-mail z zaproszeniem do wypełnienia formularza oceny gości.

Poza korespondencją e-mail potwierdzającą rezerwację, odpowiednimi wiadomościami o zmianach rezerwacji lub anulowaniu rezerwacji, zaproszeniami do recenzji gości oraz wiadomościami e-mail, na które możesz się aktywnie zdecydować, nie będziemy wysyłać Ci żadnych dalszych powiadomień, e-maili ani korespondencji, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub poprawki do umowy, przyjęcia rezerwacji lub niniejszych warunków, w tym niniejszego postanowienia, są ważne tylko wtedy, gdy zostały dokonane w formie pisemnej. Jednostronne zmiany dokonane przez klienta nie są ważne.

2. Miejscem wykonania i miejscem płatności jest siedziba hotelu.

3. Jurysdykcja wyłączna - łącznie ze sporami dotyczącymi czeków i wymiany - jest siedzibą hotelu.

4. Obowiązuje prawo niemieckie.

5. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych warunków są lub staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Klauzula nieważna zostanie automatycznie zastąpiona klauzulą skuteczną i równoważną, która najbardziej odpowiada interesom ekonomicznym stron umowy. Poza tym stosuje się postanowienia ustawowe.

6. Dla spotkań, zjazdów, bankietów i innych imprez obowiązują odrębne warunki. 

7. Za niemowlęta/niemowlęta uważa się dzieci nie starsze niż 3 lata. Do 12 roku życia cena za dzieci jest ustalana na podstawie polityki dotyczącej dzieci w każdym hotelu.

 

XI. Rejestracja Leonardo AdvantageCLUB

1. Zaznaczając pole wyboru, chcesz przystąpić do programu lojalnościowego Leonardo AdvantageCLUB, który jest programem lojalnościowym hoteli Leonardo. Podane dane dotyczące rezerwacji zostaną wykorzystane do automatycznej rejestracji członkostwa.

2. Przystępując do programu Leonardo AdvantageCLUB wyrażasz zgodę na warunki uczestnictwa. Twoje osobiste dane do logowania zostaną przesłane w potwierdzeniu rezerwacji.